بررسی رابطه استفاده از فضای مجازی و احساس امنیت شهروندان(شهرستان شهرکرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

استفاده از فضای مجازی به عنوان یکی از بارزترین نمودهای جهانی شدن پیامدها، اثرات مختلفی بر عرصه­های زندگی اجتماعی از جمله احساس امنیت اجتماعی داشته است. پژوهش حاضر در سال 1398 با هدف بررسی جامعه شناختی تاثیر استفاده از فضای مجازی بر احساس امنیت اجتماعی شهروندان شهرستان شهرکرد انجام شده است. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه از نمونه ای به حجم 500 نفر که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعیین شده، بدست آمده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد 16 سال شهرستان شهرکرد است که با روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب و اطلاعات گردآوری شده به کمک نرم افزارهایspss  تجزیه و تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق در بخش استنباطی نشان داد که از مجموع 11 فرضیه تحقیق، تعداد 9 فرضیه تائید و وجود رابطه همبستگی مستقیم بین متغیرهای مستقل و وابسته و رابطه غیر مستقیم متغیرهای میانجی پژوهش؛ یعنی وفاق اجتماعی و اعتماد اجتماعی اثبات گردید. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین احساس امنیت اجتماعی زنان و مردان تفاوت معنادار و قابل تأملی وجود ندارد. وفاق اجتماعی به تنهایی عامل موثر در احساس امنیت اجتماعی پاسخگویان نبوده است. بین دو متغیر فضای مجازی و اعتماد اجتماعی رابطه معنادار و  قوی وجود دارد؛ همچنین بین نوع استفاده از فضای مجازی و احساس امنیت اجتماعی رابطه معنادار و متوسط وجود دارد.

کلیدواژه‌ها