اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر کاهش نزاع و پرخاشگری در شهر لردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر کاهش نزاع و پرخاشگری در بین نوجوانان شهر لردگان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع  نیمه آزمایشی (طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه )بود. با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس به کمک پرسشنامه‌ی ابراز خشم وپرسشنامه گرایش به نزاع مصاحبه تشخیصی افراد واجد شرایط( نوجوانانی که سابقه نزاع و پرخاشگری داشتند) 50نفر انتخاب و به ‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (برای هر گروه 25 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 10جلسه ‌درمان شناختی – رفتاری گروهی مدیریت خشم را دریافت کردند، اما گروه کنترل تحت درمان خاصی قرار نگرفتند. و دو ماه پس از پایان درمان پیگیری اجرا گردید. آزمودنی‌های هر دو گروه قبل و بعد از درمان ، پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل دادها، روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل کواریانس بکار برده شد. نتایج آزمون تحلیل کواریانس نشان داد :که درمان گروهی شناختی-رفتاری مدیریت خشم بر کاهش نزاع و پرخاشگری نوجوانان در شهر لردگان تأثیر داشت(سطح معناداری کمتر از1صدم می باشد) با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان چنین نتیجه گرفت که ‌درمان شناختی ـ رفتاری گروهی مدیریت خشم در کاهش نزاع و پرخاشگری در شهر لردگان مؤثر است .

کلیدواژه‌ها