ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی بر آگاهی زن و شوهر و پایبندی ایشان به حقوق متقابل یکدیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین میزان اثربخشی دوره های آموزشی، از طریق ایجاد ارتباط میان متغیر های واکنش مخاطبین نسبت به آموزش های اجرا شده، سطح یادگیری (آگاهی) و پایبندی به حقوق متقابل صورت گرفته است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول و نمودار ها) و استنباطی که شامل آزمون همبستگی پیرسن بوده استفاده شده است. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مورد قبول و در سه محور واکنش مخاطبین، سطح آگاهی  و سطح پایبندی به حقوق متقابل بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 203 نفر از مخاطبین حاضر (خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان های واقع در استان چهارمحال و بختیاری) در دوره های آموزشی بوده که به شیوه تصادفی انتخاب گردیدند. مخاطبین گروه آزمایش، در سال 1396، 3 دوره 8 ساعته برنامه آموزش گروهی را در بازه زمانی 9 ماهه دریافت نمودند که پس از پایان یافتن این ادوار نتایج تحقیق موصوف نشان داد ارتباط عمیقی میان واکنش مخاطبین (زن وشوهر ها) نسبت به دوره آموزشی با ارتقاء سطح آگاهی  ایشان پیرامون حقوق متقابل وجود دارد از سوی دیگر میان تعالی سطح آگاهی و پایبندی به حقوق متقابل زناشویی همبستگی مثبتی وجود دارد؛ به طوری که می توان گفت دوره مذکور اثر بسزایی بر مقوله اخیر ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها