تأثیر سازمان‌های مردم‌نهاد بر پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال‌های 97-96

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سازمان‌های مردم نهاد در پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف مواد مخدر استان چهار محال و بختیاری در سال97- 1396است. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه جوانان 18تا30 ساله استان چهارمحال و بختیاری با تعداد 9556 که خود رادر طی سال‌های 95و96 جهت ترک اعتیاد به کمپ ها و سمن ها معرفی نموده اند. حجم نمونه مطابق با فرمول کوکران، 384 نفر برآورد گردید و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر شاخص‌های تحقیق با 30 گویه استفاده شده است.جهت تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون تی تک نمونه ای به کمک نرم افزار spss نسخه 24 استفاده شده است. نتایج نشان داد میزان زمینه مشارکت دادن سمن ها در امور اجتماعی در پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف موادمخدر استان چهارمحال و بختیاری در سال 97-1396 تاثیر اندکی دارد. میزان مرزبندی در زمینه اختیارات سمن ها در پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف موادمخدر استان چهارمحال و بختیاری در سال97-1396تاثیر اندکی دارد. میزان مدیریت مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه در پیشگیری از گرایش جوانان به مصرف موادمخدر استان چهارمحال و بختیاری در سال 97-1396تاثیر اندکی دارد.

کلیدواژه‌ها