اولویت‌بندی ریسک‌های مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی از روش AHP, Fine kinney

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

امروزه همه سازمان ها به دنبال آن هستند تا در راستای مدیریت بهداشت و ایمنی، سیستم مناسبی برای حفظ و ارتقای محیط کار سالم بدون هیچ گونه حادثه و آسیب ایجاد نمایند. مهمترین مرحله در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی، مرحله ارزیابی است که در آن اولویت هر ریسک محاسبه می‌گردد. در زمینه ارزیابی ریسک روش‌هـای گوناگونی توسعه یافته کــه در تحقیق حـاضـر از 2 نوع آن با نام های 1-فاین کینی (Fine kinney) و 2- فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP)) استفاده شده است.  لذا در این پژوهش، ارزیابی ریسک‌های ایمنی و بهداشت شغلی در فرمانداری شهرستان سامان مورد مطالعه قرار گرفته که در آن ریسک‌ها  بر اساس تجربه و سوابق آماری 10 سال گذشته شناسایی و طبقه‌بندی شده است. تعداد کل ریسک‌ها 21 مورد بوده که در 7 دسته اصلی خلاصه گردیده است. نوع روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی است. همچنین روش گردآوری اطلاعات به 2 صورت کتابخانه و میدانی بوده است. براساس روش AHP و Fine kinney  مهم‌ترین ریسک شناسایی شده به ترتیب عبارت اند از : سیاسی و عمرانی و اداری مالی و حراست و فناوری و اطلاعات و روابط عمومی می‌باشند. نهایتا" به منظور مقایسه رتبه ریسک ها در 2 روش مذکور از آزمون اسپیرمن استفاده شده است که نتایج حاکی از آن است که بین رتبه ریسک ها در 2 روش تفاوت معنی داری وچود ندارد.

کلیدواژه‌ها