اثربخشی آموزش تاب آوری بر کاهش استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

-

چکیده

نظامیان به عنوان بزرگترین گروه ارائه کننده خدمات، استرس شغلی بالایی را تجربه می کنند. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر آموزش مهارت های تاب آوری بر میزان استرس شغلی نظامیان در شهرستان سامان پرداخته شده است. این مطالعه نیمه تجربی بر روی 40 نظامی شاغل که به طور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل (20 نفر گروه آزمون و 20 نفر گروه کنترل ) قرار گرفتند، انجام شد. شرکت کنندگان گروه آزمون طی ۹ جلسه یک ساعتی به صورت هفتگی تحت آموزش مهارت های افزایش تاب آوری قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون و استرس شغلی مصدق راد استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار آماری17spss تجزیه و تحلیل شد. میانگین استرس شغلی در گروه مداخله از 1/3 به 3/2 کاهش یافت. بنابراین می توان گفت که با آموزش مهارت های تاب آوری میزان استرس شغلی نظامیان به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. این در حالی است که میانگین استرس شغلی در گروه شاهد بدون تغییر بود.فرماندهان مراکز نظامی می توانند با آگاهی از میزان استرس شغلی کارکنان و آموزش روش‌های کاهش آن، با اجرای برنامه های بهبود، اقدامات اصلاحی لازم را به کار گیرند.

کلیدواژه‌ها