نقش فاکتورهای روانشناختی آسیب‌زا (تیپ شخصیتی D، افسردگی،اضطراب و استرس) بر میزان فشار خون و قند خون ناشتا (FBS) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تیپ شخصیتی D، افسردگی، اضطراب و استرس بر میزان فشار خون و قند خون ناشتا (FBS) در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری نیز شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اصفهان است. نمونه پژوهش شامل 94 نفر از بیماران دیابتینوع 2 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از فشارسنج جیوه‌ای، کیت پارس آزمون جهت سنجش غلظت قند خون ناشتا، مقیاس تیپ شخصیتی D و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21) ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بین تیپ شخصیتی D و مؤلفه‌های آن (بازداری اجتماعی، عواطف‌منفی)، افسردگی و اضطراب با فشار خون و قند خون ناشتا رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که اضطراب و تیپ شخصیتی D، قادر به پیش بینی 18% واریانس نمرات «فشار خون سیستولی» و 12 درصد از واریانس «فشار خون دیاستولی» بیماران دیابتی است؛ نتایج همچنین نشان داد که عامل «افسردگی» به تنهایی، قادر است 14% از تغییرات «قند خون ناشتا» در بیماران دیابتی را تبیین کند. بر اساس این نتایج می‌توان تیپ شخصیتی D و اضطراب، استرس و افسردگی را از عوامل روان شناختی آسیب زای موثر در فشارخون و قندخون بیماران دیابتی نوع 2 دانست.

کلیدواژه‌ها