بررسی نقش اداره پلیس در اجرای سیاست‌های رضاشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

سازمان پلیس در دوره‌ی پهلوی اول مخصوصاً اداره پلیس در تثبیت قدرت سیاسی و سرکوب مخالفان رضاشاه و ایجاد یک قدرت استبدادی، نقش عمده‌ای داشته است. پژوهش حاضر بر آن است تا نقش اداره پلیس در اجرای سیاست‌های رضاشاه را بررسی نماید. همچنین با تکیه ‌بر این موضوع رایج که در ادبیات سیاسی تحت عنوان امنیت پلیس بیان‌شده، تلاش شده با توجه به سیاست‌های نظامی­گری و سرکوبگرانه رضاشاه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی، نقش پلیس را با بهره‌گیری از اسناد و مدارک موجود تبیین نماییم. پژوهش حاضر کوششی است برای پاسخ بر این پرسش که «نقش اداره پلیس در اجرای سیاست‌های رضاشاه چگونه بود؟ می‌توان گفت حکومت رضاشاه بر قدرت­های نظامیی مانند ارتش و پلیس استوار بود و شهربانی نقش مهم و حیاتی در سرکوب و فرونشاندن مخالفان بر عهده داشت. این پژوهش از نوع پژوهش‌های تاریخی و توصیفی- تحلیلی است که بر اساس تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات موجود در منابع تاریخی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها