تحلیل ارتباط میان شاخص‌های کارآفرینی و سیاست‌های مرزی در سکونتگاه‌های روستایی- مرزی ایران (مطالعه موردی: منطقه اورامانات در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

2 دانشگاه اصفهان

3 گروه جغرافیا

چکیده

در گذر زمان و به واسطه تعاملات اجتماعی و فرهنگی و همچنین تبادلات اقتصادی، پیوند عمیقی میان معیشت و وضعیت اقتصادی و شغلی ساکنان نواحی مرزی غرب ایران و کشور عراق به وجود آمده است. در این میان تغییر و تحولات سیاسی میان دو کشور ایران و عراق تأثیر قابل توجهی بر معیشت ساکنان مرزهای غربی کشور برجای گذاشته که ساکنان روستاهای واقع در منطقه اورامانات از این قاعده مستثنی نیستند. با توجه به چندگانی ابعاد معیشت روستاییان ساکن در مرزهای این منطقه و اهمیت مبحث توسعه اشتغال و کارآفرینی در معیشت روستاییان، سوالی که محققان در پژوهش توصیفی ـ تحلیلی حاضر، به دنبال پاسخگویی به آن هستند، عبارت است از: آیا میان سیاست­های مرزی و شاخص‌های کارآفرینی در جامعه روستایی ساکن در مرزهای منطقه اورامانات ارتباطی وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار ساکن در منطقه تشکیل می­دهد و با توجه به محدودیت­های مالی و زمانی انجام سرشماری، 120 نفر از سرپرستان خانوار به­عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شده­اند. ابزار اصلی پژوهش جهت گردآوری داده­های مورد نیاز، پرسشنامه محقق­ساخته است که روایی و پایایی آن به ترتیب با کسب نظرات کارشناسان و انجام پیش آزمون تأیید شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که میانگین برخورداری روستاییان از شاخص­های کارآفرینی 463/2 است که پایین­تر از حد متوسط قرار دارد. همچنین نتایج نشان می­دهد که میزان ضریب همبستگی پیرسون میان دو متغیر سیاست­های مرزی و شاخص­های کارآفرینی 494/0 بوده و در سطح 99 درصد اطمینان، میان این دو متغیر به لحاظ آماری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین با بهبود و ارتقای سطح متغیر سیاست­های مرزی، می­توان شاهد رشد و شکوفایی کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه بود.

کلیدواژه‌ها