چالش‌های فضای مجازی در میان خانواده‌های ساکن شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

جرم شناسی و جامعه شناسی

چکیده

امروزه ارتباط از طریق فضای مجازی نقش مهمی در زندگی افراد جامعه ایفا می­کند. این ارتباطات پیامدهای اجتماعی متفاوتی را به همراه دارد که هیچ یک از اقشار جامعه از این امر مستثنا نیستند. هدف این تحقیق، بررسی چالش­های فضای مجازی در بین خانواده­های ساکن شهر اصفهان است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات پیمایشی و ابزار پرسش­نامه برای جمع آوری داده­ها و مطالعات کتابخانه­ای با تأکید بر نظریات ولمن، کستلز و غیره است. حجم نمونه 384 نفر از خانواده های شهر اصفهان در سال 1398 است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره­ پژوهش نشان داد که همبستگی متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق(مدت عضویت، میزان استفاده، مشارکت، اعتماد به اطلاعات، تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و تلقی واقعی از محتوای شبکه­های اجتماعی مجازی)، با روابط اعضای خانواده 376/0 است (376/0 =R). بر مبنای تحلیل ضریب تعیین (R²) 3/27 درصد از نوسانات در خانواده توسط متغیرهای مورد بحث تبیین می­شود؛ همچنین مقدار آزمونF (632/11) و سطح معناداری (000/0) نشان می‌دهد که مدل فوق در سطح 99/0 معنادار است. از بین متغیرهای وارد شده در مدل رگرسیونی، هفت متغیر مدت زمان عضویت، میزان استفاده، مشارکت، اعتماد به اطلاعات، تحصیلات و پایگاه اقتصادی- اجتماعی، واقعی تلقی کردن محتوا و احساس تعلق به شبکه­های اجتماعی همه با سطح معناداری (000/0Sig) بر اعضای خانواده تاثیر معنادار داشته­اند. به طور کلی آسیب­ها و فرصت­های فضای مجازی با توجه به سطح معناداری به دست آمده (000/0Sig) تایید شده اند.

کلیدواژه‌ها