اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر سرسختی تحصیلی دانش‌آموزان دختر وابسته به تلفن همراه در شهرکرد.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت بر سرسختی تحصیلی دانش آموزان دختر وابسته به تلفن همراه در شهر شهرکرد است. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را 740 نفر از دختران دبستانی که در سال تحصیلی 97-96 در مدارس مختلف شهر شهرکرد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داده است. نمونه مورد مطالعه پژوهش را 40 نفر از دختران دبستانی 9 تا 12 سال شهر شهرکرد که در سال تحصیلی 97-96 در مدارس ناحیه 1 شهرکرد مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می­دهد که با استفاده از روش غربالگری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفره (گروه آزمایش و گروه کنترل)، و تحت آموزش برنامه فرزندپروری مثبت قرار گرفتند. داده­ها با پرسشنامه­های سرسختی تحصیلی بنیشک و همکاران(2005) و وابستگی به تلفن همراه سواری(1392) جمع آوری شدند. داده­ها از طریق نرم­افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش فرزندپروری مثبت به مادران، بر افزایش سرسختی تحصیلی (Eta=0.58 P<0/05 F=41.29) دختران دبستانی دارای وابستگی به تلفن همراه در شهرکرد و کاهش وابستگی آنها به تلفن همراه، تأثیر معناداری داشته است؛ بنابراین از آموزش فرزندپروری مثبت به عنوان یک مداخله مطلوب می­توان برای بهبود و تقویت سرسختی تحصیلی دانش آموزان دارای وابستگی به تلفن همراه و کاهش وابستگی آن­ها به تلفن همراه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها