مشارکت شهروندان در حوزه پلیس: نقش نگرش و اخلاق شهروندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

2 کارشناس

چکیده

اگرچه ظرفیت­های زیادی از سرمایه شهروندان برای مبارزه با جرم و ایجاد محیط­های امن­تر وجود دارد، اما تنها بخش کوچکی از شهروندان به‌طور فعال در آن شرکت می­کنند. این مطالعه، رابطه بین انواع مختلف رفتارهای واقعی مشارکت در حوزه پلیس را از موضع یک شهروند و 3 محرک روانشناختی متفاوت، نگرش به مشارکت شهروندان، ارزش­های اخلاقی و احساسات اخلاقی بررسی کرده است. شیوه پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش­نامه است. در مجموع 234 شهروند تهرانی پرسشنامه را پر کرده­اند. تجزیه‌ و تحلیل داده­ها از طریق نرم­افزار SPSS و روش معادلات ساختاری AMOS انجام شده است. نتایج نشان داد که 4 دسته گسترده از رفتارهای مشارکتی قابل‌ تشخیص هستند که عبارت‌اند از: کنترل اجتماعی(سعی در اصلاح رفتار دیگران)، مشارکت (تماس با پلیس)؛ مشارکت جمعی (ملاقات با افسر پلیس) و شناسایی (دیدگاه محله محور). بر اساس نتایج، ارزش­های اخلاقی از طریق نگرش و احساسات، تأثیر غیرمستقیمی بر مشارکت داشته و نگرش نسبت به مشارکت شهروندان با هر چهار نوع رفتار گزارش‌شده ارتباط مثبت دارد. از این نتایج می‌توان در طراحی و آزمایش مداخلات برای تحریک مشارکت شهروندان استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها