تأثیر معنویت بر کیفیت و معناداری زندگی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی، دانشکده علوم پایه، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.

چکیده

در دنیای امروز، معنویت و دینداری  نقش مهمی در مواجه  افراد با مشکلات روان شناختی دارد. نماز و به خصوص نماز جماعت که بر اجر و معنویت آن در منابع دینی تأکید شده است، یکی از فرایضی است که فرد با انجام آن با مسائل معنوی پیوند خورده و در نتیجه می تواند به سلامت دست ­یابد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر معنویت بر کیفیت و معناداری زندگی دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه دانشگاه فردوسی مشهد است. برای انجام این پژوهش که در آن از روش علی- مقایسه­ای استفاده شده، تعداد60 نفر از دانشجویان که به مدت 6 ماه به صورت تقریبا متوالی در نماز جماعت شرکت می­کردند با 30 نفر دیگر که تا به حال در نماز جماعت شرکت نکرده بودند، در متغیرهای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سلامت جسمی، رشته تحصیلی و میزان درآمد خانواده، همتا شدند. همچنین دقت شد که هیچ یک از آنان آموزش خاصی در زمینه متغیر­های وابسته ندیده باشند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و معناداری زندگی است. برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطحی توصیفی، از آماره­های میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت زندگی به همراه تمام زیر مولفه­های آن (سلامت روانی، سلامت جسمی، سلامت محیط و روابط اجتماعی) در دانشجویانی که در نماز جماعت شرکت کرده اند، به طور معناداری بهتر از دانشجویان دیگر است؛ همچنین این دانشجویان در معناداری زندگی و زیر مولفه چارچوب، دارای ساختار فلسفی مشخص­تری نسبت به دانشجویان دیگر بودند و در زیر مولفه تکمیل چارچوب، هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه از دانشجویان مشاهده نشد. با توجه به نتایج بدست آمده می­توان گفت که معنویت و دینداری که در انجام فریضه نمازجماعت تجلی می یابد، در ایجاد روحیه سالم و نگرش هدفمند به زندگی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها