بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش آمادگی‌پذیری به اعتیاد در دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وابستگی یا اعتیاد به مواد مخدر در همه مشاغل، سطوح تحصیلی و طبقه اجتماعی دیده می شود. به نظر می­رسد بسیاری از افرادی که به مواد مخدر گرایش پیدا می­کنند، از مهارت­های اجتماعی بهره اندکی دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی بر کاهش آمادگی پذیری به اعتیاد در دانش آموزان پسر دبیرستان شهرستان رباط کریم است.روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل است. با روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 20 دانش آموز انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. تعداد جلسات درمان 8 جلسه 5/1 ساعته بوده که در آن مهارت­های اجتماعی به گروه آزمایش آموزش داده شد؛ اما گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار سنجش در این پژوهش، مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگری است. داده­ها با روش تحلیل واریانس یک راهه بررسی شدند. نتایج نشان داد که تفاوت گروه ها در پس آزمون معنادار بوده است(01/0P<). با آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان می توان زمینه کاهش به اعتیاد را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها