ارزیابی واکنش کاربران در برابر حمله فشینگ از طریق هک وای فای و جعل dns مورد مطالعه کاربران اینترنت در شهر شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در حمله فیشینگ بیشتر قربانیان به دلیل سطح پایین آگاهی نسبت به علم کامپیوتر و حملات هک و نفوذ براحتی فریب می‌خورند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمله فیشینگ از طریق هک وای فای و جعل DNS و ارزیابی واکنش کاربران به این حملات بود. در این پژوهش از روش فنی برای طراحی حمله فیشینگ و روش پیمایش برای ارزیابی واکنش کاربران استفاده شد. حجم نمونه 341 نفر که با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی کاربران خدمات WIFI از شرکت شاتل در شهر شهرکرد با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای صورت پذیرفته است. روش تجزیه تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss و استفاده از فرمول کوکران و آزمون‌های f و t انجام گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد 3/28 درصد از کاربران مورد مطالعه حداقل یک بار دچار فیشینگ و هک شده‌اند. سطح سواد رایانه‌ای در بین کاربران مورد مطالعه با میانگین 03/20 در حد متوسط است. سطح آگاهی از هک و جعل در بین کاربران مورد مطالعه با 47/11 در حد کم است. سطح آگاهی جلوگیری از حمله فیشینگ در بین کاربران مورد مطالعه با 7/13 در حد کم است. همچنین آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر حمله فیشینگ کاربران با سواد رایانه‌ای کاربران اینترنت رابطه معنادار منفی با شدت ضعیف همبستگی 16/0 وجود دارد. بین حمله فیشینگ کاربران با میزان آگاهی کاربران از هک و جعل dns  رابطه معنادار منفی با شدت ضعیف همبستگی 265/0 و بین حمله فیشینگ کاربران با اقدامات لازم جهت جلوگیری از حمله فیشینگ رابطه معنادار منفی با شدت متوسط 33/0 وجود دارد. همچنین در سطح معناداری 008/0 بین مردان و زنان از لحاظ میانگین میزان مورد حمله قرار گرفتن فیشنگ تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج بیانگر این است که بالا رفتن سواد رایانه‌ای و اینترنتی کاربران می‌تواند عاملی برای پیشگیری از هک باشد.

کلیدواژه‌ها