بررسی تاثیر مدیریت استرس و شادی بر کیفیت زندگی، استرس و شادی کارکنان فرماندهی یگان ویژه چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله ترکیبی مدیریت استرس و شادی بر کیفیت زندیگ، ایترس و شادی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان یگان ویژه استان چهارمحال و بختیاری بود و در ابتد 100 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسش نامه های کیفیت زندگی، استرس شغلی و شادکامی بر روی آنها اجرا شد. در نهایت 30 نفر از کارکنانی که با توجه به نمرات کسب شده یک انجراف معیار با میانگین فاصله داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به تعداد هر گروه 15 نفر قرار گرفتند. سپس گروه ازمایش تحت آموزش ترکیبی شادکامی به روش سلیگمن و مدیریت استرس قرار گرفت. تعداد جلسات آموزشی این افراد در 6 جلسه 120 دقیقه تنظیم شد و پس از پایان دوره آموزشی، هر دو گروه ازمایش و کنترل مجدداً پرسش نامه های پژوهش را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که آموزش ترکیبی شادکامی و مدیریت استرس بر افزایش نمرات کسب شده در کیغیت زندگی0/01 و شادکامی 0/01 و کاهش استرس شغلی 0/01 گردیده و نتایج پایداری ایجاد کرده است. نتایج نشان داد با آموزش ترکیبی شادکامی و مدیریت استرس به کارکنان نیروی انتظامی می توان شادی و کیفیت زندگی آنها را بالا برد و همچنین از میزان استرس آنها کاست. 

کلیدواژه‌ها