بررسی عوامل مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان و پیامدهای آن بر امنیت فردی و اجتماعی در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر برخشونت خانگی علیه زنان و تاثیر آن برامنیت فردی واجتماعی دراستان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. شرکت کنندگان دراین پژوهش عمدتا زنان آسیب دیده از پدیده خشونت خانگی بودند که در مصاحبه شرکت کرده و تا رسیدن به حداشباع اطلاعات با روش نمونه گیری هدفمند مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا 15 نفر از آنان در این تحقیق مشارکت داشتند. اطلاعات با استفاده ازمصاحبه عمیق گردآوری و با بکارگیری روش هفت مرحله‌ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به منظور اطمینان از صحت داده‌ها مفاهیم استخراج شده درمعرض دیدآنان قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش پس از حذف کدهای مشترک شامل 202 کد مفهومی که نمایانگر وضعیت خشونت آنان بود، در دو مضمون اصلی دسته‌بندی شده که بیانگر نمودهای خشونت و عوامل موثر و تشدیدکننده آن و پیامدهای انواع خشونت بر امنیت فردی و اجتماعی زنان استان بود که زیرگروه های مختلفی را در بر می گرفت. بطورکلی آگاهی از وضعیت خشونت و میزان آن دراستان چهارمحال و بختیاری می‌تواند گامی موثر در جهت جلوگیری یا تقلیل پدیده خشونت خانگی در استان بوده و باعث شناخت بیشتر خانواده‌ها و مسئولان بویژه عوامل انتظامی و قضایی استان وارائه راهکارهای مناسب برای حذف رفتارهای آسیبی وعوارض وپیامدهای آن باشد.

کلیدواژه‌ها