تاثیر آموزه‌های دینی بر تعهد و پایبندی به رعایت حقوق شهروندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزه‌های دینی بر پایبندی کارکنان به مبانی حقوق شهروندی، از طریق ایجاد همبستگی میان متغیرهای واکنش، دانش مذهبی و رعایت حقوق شهروندی صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری است که در سال 1396 مخاطب برنامه‌های آموزشی عقیدتی- سیاسی بوده‌اند. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه محقق ساخته (برگرفته از مدل کرک پاتریک) با روایی صوری و محتوایی مورد قبول و میزان پایایی 77/۰، در سه محور رضایتمندی (واکنش)، دانش مذهبی و رعایت حقوق شهروندی است که میان مخاطبین دوره‌های آموزشی توزیع شد. مخاطبین گروه آزمایش، 32 کلاس 1 ساعته برنامه آموزش گروهی را در بازه زمانی 9 ماهه دریافت نمودند که پس از پایان یافتن این ادوار، نتایج تحقیق نشان داد بین واکنش (رضایت) فراگیران نسبت به برنامه آموزشی انجام شده و بهبود رفتارشان در زمیته رعایت حقوق شهروندی، ارتباط مثبتی وجود دارد و از سوی دیگر میان ارتقای سطح ادراکات مذهبی و رعایت وظایف شهروند مدارانه کارکنان آموزش دیده، همبستگی مثبتی دیده شد؛ بنابراین میان واکنش فراگیران نسبت به آموزش‌های اجرا شده و سطح یادگیری آنها ارتباط و همبستگی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها