اصول و مبانی پدافند غیرعامل در معماری و شهرسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرزمین ایران با توجه به موقعیت ممتاز استراتژیکی و برخورداری از ثروت‌های سرشار خدادادی، همواره در معرض تهدیدهای خارجی قرار داشته و در این بین توجه به اصول پدافند غیرعامل برای کاهش آسیب پذیری باید در تمامی حوزه‌ها، از جمله معماری و شهرسازی مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به تبیین اصول و مبانی پدافند غیرعامل که از مهم‌ترین راهبردها در حوزه معماری و شهرسازی است، پرداخته می‌شود و با نگاهی به ساختار موجود و پارادایم‌های نظامی در فضاهای شهری لازم است تا در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیرعامل مورد توجه قرار گیرد تا افزایش توان و اقتدار نظامی و کاهش آسیب پذیری‌های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد.

کلیدواژه‌ها