مقایسه تمایزیافتگی، سبک‌های هویت وخودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان مدارس نمونه دولتی و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مقایسه‌ی تمایز یافتگی، سبک‌های هویت و خودکارآمدی اجتماعی دانش‌آموزان مدارس نمونه و عادی دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان است. جامعه‌آماری پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان پسر و دختر دوره دوم متوسطه شهرستان لردگان که تعداد آنها در سال تحصیلی 97-96 بالغ بر4988 است. حجم نمونه شامل 276 دانش‌آموز از مدارس نمونه و مدارس عادی است که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه 45 سوالی مؤلفه‌های تمایزیافتگی اسکورون و فریدلندر (1998)، پرسشنامه 40 سوالی مؤلفه‌های سبک‌های هویت بروزنسکی (1989) و پرسشنامه خود کارآمدی اجتماعی 25 سوالی کنلی (1989) است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار استنباطی و تحیل واریانس چند متغیری استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دانش‌آموزان مدارس نمونه و دانش‌آموزان مدارس عادی از لحاظ تمایز یافتگی (2 مؤلفه واکنش پذیری عاطفی و گریز عاطفی)، خود کارآمدی اجتماعی، مؤلفه‌های سبک های هویت (سبک هویت اطلاعاتی و تعهدهویتی) تفاوت معناداری (05/0> P) وجود دارد، اما در سطح (05/0> P) بین سبک هویت هنجاری، سبک هویت اجتنابی- سردرگم جایگاه من و هم‌آمیختگی با دیگران بین دانش‌آموزان مدارس نمونه و مدارس عادی تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها