گرایش به اعتیاد: نقش سبک‌های دلبستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

وابستگی به مواد یا اعتیاد به مواد مخدر در همه مشاغل، سطوح تحصیلی و طبقه اقتصادی- اجتماعی دیده می‌شود و مختص به افراد و اقشار خاصی نیست. با توجه به شیوع بالای وابستگی به مواد و دشواری‌های درمان آن، تلاش در جهت شناسایی عوامل خطر ابتلا به این مشکل در جمعیت‌های مختلف بسیار ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک-های دلبستگی و آمادگی به اعتیاد در دانشجویان پسر و دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. در این پژوهش تعداد 100 نفر از دانشجویان پسر و دختر (هر کدام 50 نفر) دانشگاه علامه طباطبایی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش به وسیله پرسشنامه‌های سبک دلبستگی هازان و شیور و پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه بین سبک دلبستگی ناایمن با آمادگی به اعتیاد در دختران معنادار است، اما بین سبک‌های دلبستگی پسران با آمادگی به اعتیاد رابطه وجود ندارد. دختران دارای سبک دلبستگی نا ایمن گرایش بیشتری به اعتیاد دارند؛ اما بین سبک‌های دلبستگی پسران با آمادگی به اعتیاد رابطه‌ای وجود ندارد، این یافته‌ها مورد بحث قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها