بررسی و تحلیل فضایی میزان وقوع جرائم در پارک‌های شهر شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و ارائه‌ی تصویری از انواع جرائم در پارک‌های شهر شهرکرد ارائه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات میدانی است. ابزار اصلی تحقیق، پرسش‌نامه است. جامعه‌آماری پژوهش را شهروندان شهر شهرکرد تشکیل می‌دهند که 393 نفر در 15 پارک مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از آزمون تی تک نمونه‌ای مشخص گردید که پارک‌های شهر شهرکرد به عنوان کانون جرم‌خیز شناخته نمی‌شوند؛ اما با توجه به مقایسه میانگین‌ها و از طریق توزیع بر اساس آمارهای فضایی پدیده‌ها و حوادث، روش‌های درون‌یابی و زیرمجموعه آن و لکه‌های داغ مشخص گردید که بیشترین تراکم جرائم در بوستان‌های دانش‌آموز، گلستان، امیر‌کبیر و کمترین تراکم جرائم در بوستان‌های پردیس، پاسداران، بوستان‌های جانبازان و تهلیجان است. از میان متغیرهای مورد بررسی؛ درگیری و چاقو‌کشی با میانگین 73/1 بیشترین میانگین و رتبه اول جرائم و مزاحمت برای دختران و زنان در بوستان با میانگین 70/1 در رتبه دوم قرار دارد و نزاع دسته جمعی، اخاذی و زورگیری به ترتیب با میانگین 52/1 و 51/1 کمترین میانگین و جزء رتبه‌های ششم و هفتم هستند.

کلیدواژه‌ها