رابطه خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل (درونی، بیرونی) و اعتیاد‌اینترنتی در پیش‌بینی احساس امنیت‌اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

دانش‌آموزان از جمله اقشاری هستند که آینده ساز کشور می‌باشند و چگونگی شکل‌گیری شخصیت آنها و احساس خودکارآمدی و منبع کنترل می‌تواند نقش بسیار مهمی در احساس امنیت و رشد آنها داشته باشد. به لحاظ اهمیت موضوع این پژوهش با هدف بررسی نقش خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل و اعتیاد اینترنتی در پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان لردگان انجام شد. این به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شد. جامعه‌آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان لردگان بودند که در سال 1396 به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش با توجه به گستردگی جامعه از روش نمونه گیری خوشه‌ای برای انتخاب اعضای نمونه استفاده شد، که از بین جامعه‌آماری 250 نفر به عنوان افراد مورد مطالعه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات 4 پرسشنامه، خودکار آمدی اجتماعی نوجوان از کنلی (1989)، پرسشنامه منبع کنترل از نویکی و استریکلند (1973)، پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی از صحابی و جلیل (1389)، پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت از یانگ (1996) بود. یافته‌ها نشان داد که بین متغیرهای خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل، اعتیاد اینترنتی و احساس امنیت اجتماعی همبستگی درونی معنی‌داری وجود دارد (01/0< p). همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل و اعتیاد اینترنتی توانستند بطور معنی‌داری به ترتیب در حدود 13%، 22% و 9% از واریانس احساس امنیت اجتماعی را در بین دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه پیش بینی کنند (05/0p<). نتایج حاکی از اهمیت نقش متغیرهای خودکارآمدی اجتماعی، منبع کنترل و اعتیاد اینترنتی در پیش‌بینی احساس امنیت اجتماعی در بین دانش‌آموزان مقطع دوم دبیرستان می باشد.

کلیدواژه‌ها