بررسی علل گرایش معتادان به ترک اعتیاد در سازمان‌های ترک اعتیاد شهرستان شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اعتیاد و معرفی آن به عنوان بلای هستی سوز در جامعه، محقق را بر آن داشته تا به علل گرایش معتادان به ترک اعتیاد در شهرستان شهرکرد بپردازد. فرضیات این پژوهش به بررسی تاثیر وضعیت اقتصادی فرد معتاد، خستگی از مواد، گران بودن مواد، وجه‌ی غیراجتماعی معتادان، ترس از عواقب جسمی و روانی مواد، فشار خانواده معتادان و معرفی سازمان‌های ترک اعتیاد به عنوان سازمان‌هایی نتیجه بخش بر میزان گرایش معتادان به ترک اعتیاد پرداخته است. در چارچوب نظری این تحقیق از ترکیب نظریه هومنز، اسعدی، فرجاد، فریمان و اسکات و نظریه برچسب زنی استفاده شده است. این تحقیق با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از طریق آزمون صوری و محتوایی مورد بازنگری تعدادی از کارشناسان و محققان قرار گرفته و اعتبار آن از طریق آزمون خی دو 92/0 محاسبه شده؛ به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. جامعة‌آماری تحقیق شامل همة سازمان‌های ترک اعتیاد در شهرستان شهرکرد است که جمعیت آن‌ها حدود 6300 نفر است. حجم نمونه به وسیله‌ی فرمول کوکران 351 نفر مشخص شده که با روش نمونه گیری خوشه‌ای و طبقه‌ای پرسشنامه بین اعضای جامعة نمونه توزیع شده است. نتایج نشان داد که همه‌ی متغیرهای مستقل پژوهش بر میزان گرایش معتادان به ترک اعتیاد تاثیر دارند و در نتیجه همه‌ی فرضیات تحقیق پذیرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها