بررسی رابطه بین باورهای معنوی با استرس شغلی رانندگان برون شهری پایانه آزادی شهرکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه با توجه به دغدغه‌های فراوان زندگی، استرس تبدیل به یک پدیده جهانی و روبه رشدی شده است که تمامی گروه‌های شغلی و محیط‌های کاری را تحت تأثیر قرار داده است. طبق پژوهش‌های انجام شده، رانندگی یکی از موقعیت‌های پراسترس شغلی است. استرس می‌تواند از طریق تداخل با عملکرد ایمن راننده، منجر به بروز حوادث خطرناکی شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای معنوی با استرس شغلی رانندگان ناوگان بین شهری پایانه آزادی شهرکرد انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری شامل کلیه رانندگان ناوگان مسافربری بین شهری پایانه آزادی شهرکرد است که تعداد 80 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های معنویت پارسیان و دونینیگ و استرس شغلی فیلیپ ال رایس جواب دادند. داده‌ها با کمک نرم افزار spss و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس تجزیه تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که 25/36 درصد از رانندگان دارای استرس شغلی بالا هستند، 75/38 درصد دارای استرس شغلی متوسط و 25 درصد نیز دارای استرس شغلی پایین هستند؛ همچنین نتایج نشان داد که بین باورهای معنوی و استرس شغلی رابطه معکوس (865/0- = r) وجود دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده یکی از اهداف مهم برای کاهش میزان استرس شغلی رانندگان و کاهش تصادفات، آموزش و بالا بردن میزان باورهای معنوی افراد است.

کلیدواژه‌ها