بررسی آمادگی گرایش به اعتیاد فعال و منفعل دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه شهرستان لردگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سوء‌مصرف مواد یک معضل شایع و عمده‌ی مرتبط با سلامتی جامعه است که ابتلا و مرگ ‌و میر بالایی دارد. از آنجایی‌که حساس‌ترین دوران زندگی از نظر ابتلا به مصرف مواد مخدر، دوره بلوغ و نوجوانی است، پس توجه ویژه به این دوره و طراحی برنامه‌های پیشگیرانه مناسب برای این گروه سنی کاملاً حیاتی به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر به بررسی میزان آمادگی فعال و منفعل دانش‌آموزان سال چهارم متوسطه شهرستان لردگان در خصوص مواد مخدر در سال ۱۳۹۷ می‌پردازد. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه‌آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر و پسر (۱۵۹۹ نفر دختر و ۱۶۳۲ پسر) که در شهرستان لردگان مشغول به تحصیل هستند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد که نمونه ۳۳۸ نفر برآورد گردید. روش‌نمونه‌گیری به شیوه تصادفی- طبقه‌ای انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و ابزار مورد استفاده در پزوهش حاضر پرسشنامه آمادگی به اعتیاد زرگر (IAPS) است که دارای ۴۱ ماده و به شیوه لیکرت نمره‌گذاری شده‌است. برای تجزیه ‌و تحلیل دادها از نرم‌افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون، کای دو و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین میزان آمادگی فعال دانش‌آموزان با آمادگی منفعل آن‌ها به مواد مخدر رابطه مثبت وجود دارد 05/0≤p)). میزان آمادگی دانش‌آموزان مورد بررسی بالا و میزان آمادگی آن‌ها به مواد مخدر پائین گزارش شد؛ همچنین بین میزان آمادگی فعال و منفعل به مواد مخدر در بین دانش‌آموزان بر اساس جنس تفاوت وجود نداشت. آگاهی دادن به دانش‌آموزان در مورد آمادگی گرایش به اعتیاد فعال و منفعل از طریق کتب درسی و کمک‌درسی در قالب یک برنامه‌ریزی مدون ازجمله وظایف آموزش‌ و پرورش است که اجرای درست آن اهمیت بسزایی در آگاهی و پیشگیری دارد.

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها