یافته‌ها، تنگناها و جهت گیری‌های پژوهش در حوزه مدرسه، نظم و امنیت در استان چهار محال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعات گوناگونی در حوزه مدرسه، نظم و امنیت در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی این پژوهش‌ها برای شناخت تنگناها و ترسیم ماتریس پژوهشی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش مطالعه مروری و تحلیل محتوا، اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی در زمینه پژوهش‌های انجام شده در حوزه مدرسه، نظم و امنیت از جمله طرح‌های پژوهشی و مقالات را مورد بررسی قرار داده است. جامعه‌آماری این پژوهش شامل منابع آرشیوی بود که بواسطه پروتکل مروری جمع‌آوری و طبقه‌بندی شدند و با استفاده از روش تحلیل محتوای کمی تجزیه و تحلیل شدند. بر مبنای بررسی‌های انجام شده، در 2 پژوهش (7/7 درصد) از متغیر نظم، در 21 پژوهش (7/80) از متغیر امنیت و در یک پژوهش (8/3 درصد) از متغیر مدرسه، در یک پژوهش (8/3 درصد) از متغیر مدرسه و امنیت و در 2 پژوهش (7/7 درصد) از متغیرهای نظم و امنیت استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشتر موضوعات مرتبط با مقوله امنیت بودند و پژوهش های محدودی به حوزه نظم و مدرسه اختصاص یافته بودند. همچنین، بیشتر پژوهش‌ها توصیفی بوده‌اند که با روش‌های کمی و ابزارهایی نظیر پرسشنامه‌های استاندارد به گرداوری داده‌ها پرداخته بودند و یافته دیگر این بود که اغلب پژوهش متمرکز بر شهرستان شهرکرد بوده‌اند و از این نظر پراکندگی محدودی در اجرای پژوهش‌ها مشاهده شد. یافته‌های این مطالعه می‌تواند در خصوص تدوین برنامه و نقشه راه مسئولین و پژوهشگران کمک کند و راهبردهای سیاست‌گذاری پژوهشی آینده را در قالب بررسی توصیفی-تحلیلی یافته‌ها، تنگناها و جهت‌گیری‌های پژوهشی گذشته مدرسه، نظم و امنیت روشن‌تر سازد.

کلیدواژه‌ها