بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی زندانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی زندانیان، زندان مرکزی شهر شهرکرد می‌باشد. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از زندانیان مرد بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی نظامدار انتخاب شدند. پژوهش حاضر برمبنای هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع طرح‌های شبه آزمایشی با پیش آزمون – پس آزمون در مقایسه با گروه کنترل بوده است. ابزارهای مورد استفاده دراین پژوهش، پرسشنامه سازگاری اجتماعی (1999) و پرسشنامه کیفیت زندگی (1991) که داری 26 آیتم است، بود. در این پژوهش آزمودنی‌ها به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم و مورد پیش‌آزمون قرار گرفتند و پس از ارائه متغیر مستقل (گروه درمانی شناختی - رفتاری) بر گروه آزمایش، به مدت 14 جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت دو بار در هفته، پس آزمون اجرا شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید و نتایج با (P<0/05) معنادار شدند و نشان داد که گروه درمانی شناختی‌رفتاری بر بالا بردن سازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی زندانیان تاثیر دارد.

کلیدواژه‌ها