بررسی تأثیر مدیریت استرس و شادی بر کیفیت زندگی، استرس و شادی کارکنان فرماندهی یگان ویژه استان چهارمحال وبختیاری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله ترکیبی مدیریت استرس و شادی بر کیفیت زندگی، استرس و شادی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. جامعهآماری این پژوهش شامل کارکنان یگان ویژه استان چهارمحال و بختیاری بود و در ابتدا 100 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامههای کیفیت زندگی، استرس شغلی و شادکامی بر روی آنها اجرا شد. در نهایت 30 نفر از کارکنانی که با توجه به نمرات کسب شده یک انحراف معیار با میانگین فاصله داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل به تعداد هر گروه 15 نفر، قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش تحت آموزش ترکیبی شادکامی به روش سلیگمن و مدیریت استرس قرار گرفت. تعداد جلسات آموزشی این افراد در 6 جلسه 120 دقیقه تنظیم شد و پس از پایان دوره آموزشی، هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً پرسشنامه‌های پژوهش را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات جمعآوری شده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. یافتهها نشان داد که آموزش ترکیبی شادکامی و مدیریت استرس بر افزایش نمرات کسب شده در کیفیت زندگی (01/0= p) و شادکامی (01/0= p) و کاهش استرس شغلی (01/0= p) گردیده و نتایج پایداری ایجاد کرده است. نتایج نشان داد با آموزش ترکیبی شادکامی و مدیریت استرس به کارکنان نیروی انتظامی میتوان شادی و کیفیت زندگی آنها را بالا برد و همچنین از میزان استرس آنها کاست.

کلیدواژه‌ها