بررسی تفاوت مکانی و جرائم ارتکابی علیه دانش آموزان در مدارس متوسطه دوم (مورد مطالعه: شهر شهرکرد)

نویسنده

چکیده

مکان دارای ویژگیهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و فرهنگی است که میتوان از آنها در راستای پیشگیری و کنترل جرائم استفاده کرد. این پژوهش با هدف بررسی جرائم ارتکابی علیه دانشآموزان در مدارس متوسطه دوره دوم شهر شهرکرد انجام شد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات میدانی از طریق پرسش‌نامه است. جامعهآماری پژوهش را مدیران، معاونان و معلمان مدارس متوسطه دوم شهر شهرکرد تشکیل داده‌اند و در راستای بررسی آنها 200 نفر در 25 مدرسه مورد مطالعه قرار گرفتند. یافتهها نشان داد که بیشترین جرم مربوط به دعوا و درگیری با میانگین 88/3 و جرائم مربوط به فضای مجازی با میانگین 77/3 است. در بررسی تفاوت معناداری مدارس دخترانه و پسرانه با متغیر مکان نشان داد که سطح معناداری کمتر از 05/0 است. در زمینه متغیر اجتماعی، مدارس پسرانه و در زمینه متغیر اقتصادی و فرهنگی نیز مدارس دخترانه از شرایط متفاوتتری برخوردار بودند؛ همچنین یافتهها نشان داد که تفاوت معناداری بین مدارس پسرانه و دخترانه از نظر جرائم استعمال مواد و جرائم رسانهای وجود دارد که با توجه به تفاوت میانگین، استعمال مواد در مدارس پسرانه و جرائم رسانهای در مدارس دخترانه بیشتر اتفاق میافتد. در زمینه جرائم استعمال مواد در مدارس دولتی و غیردولتی تفاوت معناداری وجود دارد که با توجه به میانگین، استعمال مواد در مدارس غیر انتفاعی بیشتر از مدارس دولتی است. همچنین وجود تفاوت معنادار بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی از نظر متغیرهای کالبدی و اجتماعی مکان تایید گردید. در هر دو متغیر کالبدی و اجتماعی، شرایط مدارس دولتی بهتر است. میزان تبیین برابر با 70/0 است که از وجود رابطه محکم بین تأثیرات متقابل دو متغیر مکان و جرائم بر روی همدیگر اشاره دارد.

کلیدواژه‌ها