بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز شهرستان سامان(اطلس جغرافیایی جرم)

نویسنده

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی مناطق جرم خیز شهرستان سامان و به روش توصیفی– پیمایشی و با تأکید بر نظریه‌های پیشگیری از وقوع جرائم شهری در مکانهای مختلف شهر، نظریههای گوناگون پیشگیری از وقوع جرم و نظریه‌های کانون‌های جرم خیز، تلاش دارد به شناسایی کانون‌های جرم خیز شهرستان سامان بپردازد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با 35 گویه بود. پایایی ابزار با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 75/0 محاسبه که حاکی از پایایی قابل قبولی میباشد. تعداد نمونه آماری 380 نفر بود که پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمونهای کالموگروف-اسمرینف و مربع کای استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش حاکی از شناسایی 5 کانون جرم خیز در شهرستان سامان بود و بیشترین جرایم، جرایم مربوط به گردشگری، نزاع و درگیری و سرقت در دارای بیشترین فراوانی در مکانهای شناسایی شده بود. در پایان راهکارهای اصلاحی برای پیشگیری از جرایم در مکانهای شناسایی شده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها