بررسی تاثیر اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان در سال 1395 (مطالعه موردی شهرستان شهرکرد)

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان شهرکرد می باشد. روش انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی میباشد و همچنین از این جهت که به دنبال بررسی رابطه بین دو متغیر می باشیم روش تحقیق از نوع همبستگی نیز میباشد. جامعهآماری پژوهش، شهروندان شهرستان شهرکرد به تعداد 315980 نفر میباشند و حجم نمونه با استفاده از فورمول کوکران 385 نفر و به صورت تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته احساس امنیت و پرسشنامه محقق ساخته طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی میباشد. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه احساس امنیت و طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی به ترتیب 91/0 و 74/0 بدست آمده که حاکی از پایایی قابل قبولی میباشد. بررسی استنباطی دادهها حاکی از موثر بودن طرحها بر احساس امنیت جانی و مالی بوده است. همچنین آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد که از میان خرده مقیاسهای احساس امنیت، طرحهای ارتقاء امنیت بیشترین تاثیر را بر احساس امنیت مالی و احساس امنیت جانی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق و موثر بودن اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی بر احساس امنیت شهروندان به نظر میرسد که بهتر است نهادهای انتظامی و قضایی برای مقابله با جرایم و بزههای مالی و اقتصادی، تلاش مضاعفی در جهت پیاده کردن مصادیق این طرح داشته باشند.

کلیدواژه‌ها