اثربخشی آموزش رویکرد وجودی بر افزایش سرمایه‌های روانشناختی و سلامت عمومی (مطالعه موردی زنان خانواده های نظامی شهر شهرکرد در سال 1396)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش رویکرد وجودی برافزایش سرمایههای روانشناختی و سلامت عمومی زنان خانوادههای نظامی شهر شهرکرد انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعهآماری زنان خانوادههای نظامی شهر شهرکرد به تعداد تقریبی 1500 نفر بود. از بین آنها 30 نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در دوگروه 15 نفری قرار گرفتند. ابزارهای سنجش پرسشنامه سرمایه روانشناختی مک گی (2007)، پرسشنامه سلامت عمومی GHQ28، بود. داده‌های پژوهش با آزمون تی، مانوا و آنوا و نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که درمان وجودی به شیوه گروهی در افزایش سلامت عمومی زنان خانوادههای نظامی مؤثر است (05/0

کلیدواژه‌ها