بررسی رابطه شیوه‌های کشف جرایم اقتصادی با تاکید بر زمین خواری (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شیوههای کشف جرایم اقتصادی با تاکید بر زمینخواری در استان چهارمحال و بختیاری و به روش همبستگی – پیمایشی انجام گردید. جامعهآماری پژوهش شامل تمامی کارکنان پلیس آگاهی استان بوده که یک نمونه 105 نفری بوسیله آزمون کوکران و به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب گردید. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته شامل 37 گویه استفاده و برای سنجش روایی آن از نظر متخصصان و کارشناسان استفاده و روایی مقیاس تایید گردید. در بررسی پایایی پرسشنامه با آزمون الفای کرونباخ میزان پایایی آن 835/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. یافتهها نشان داد در بررسی فرضیه کلی پژوهش بین اقدامات پلیسی و کشف زمینخواری با مقدار همبستگی 0.560 رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین اقدامات اطلاعاتی و کشف جرایم زمین خواری با ضریب 0.539، بین اقدامات انتظامی و کشف جرایم زمین خواری با ضریب 0.411 و بین اقدامات کاراگاهی و کشف جرایم زمین خواری با ضریب همبستگی 0.730 ارتباط مثبت وجود دارد. در بررسی معادله رگرسیونی متغییرهای مستقل نیز اقدامات کارآگاهی بیشترین قدرت پیشبینی کشف جرایم زمین‌خواری را دارد. نتایج نشان داد با تقویت اقدامات کاراگاهی، اقدامات اطلاعاتی و انتظامی میتوان شاهد پیشگیری و کشف جرایم زمینخواری در استان چهارمحال و بختیاری بود.

کلیدواژه‌ها