شناسایی عوامل موثر بر تصادفات راه‌های برون شهری استان چهارمحال و بختیاری و بررسی دلایل آن‌ها (مورد مطالعه:محور خوزستان)

نویسندگان

چکیده

حجم بالای خسارات جانی و مالی تصادفات شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع تصادفات را به یک ضرورت تبدیل نموده است. براین اساس این پژوهش به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر تصادفات راههای برون شهری استان چهارمحال و بختیاری بوده است.این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی است. نمونهآماری در این نوشتار کروکی تمام شمار تصادفات در جاده شهرکرد - خوزستان از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1395 و نظر سنجی از 60 نفر از کارشناسان تصادفات پلیس راه و کارشناسان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری میباشد. دادهها پس از گردآوری با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل و نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان وقوع تصادفات و طرح هندسی راه و عامل وسیله نقلیه بود. همچنین نتایج نشان داد بیشترین وسیله نقلیه درگیر در تصادفات سواری بوده و کامیونها در رده دوم و وانتها و سایر خودروها در ردههای بعدی قرار دارند، در مورد مقاطع پرتصادف نیز این نتیجه حاصل شد که هرچه به سمت انتهای حوزه استان یا یک پاسگاه پلیس راه رفته شود تعداد تصادفات افزایش مییابد. بنابراین پیشنهاد میگردد بیشترین تمرکز در بحث کنترل خودروها برابر نقش آنها در وقوع تصادفات تقسیم گردد، همچنین در خصوص مقاطع پرتصادف پیشنهاد میگردد در مقاطع انتهایی حوزههای استحفاظی نه تنها از میزان تخصیص تیمهای گشت کنترلی کاسته نگردد، بلکه نسبت به سایر مقاطع راه افزوده شود.

کلیدواژه‌ها