بررسی جرم شناسی مصرف مواد مخدر در میان عشایر شهرستان کوهرنگ

نویسنده

چکیده

امروزه برخی از عشایر با پدیدهای به نام اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر روبرو هستند. این پژوهش به بررسی جرم شناسی مصرف مواد مخدر در میان عشایر شهرستان کوهرنگ انجام شده است. جامعه مورد بررسی، عشایر شهرستان کوهرنگ هستند. نمونه آماری این پژوهش 187 نفر از افراد است که در مناطق آلوده و در کمپ ترک اعتیاد شهرستان قرار دارند. دادههای پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته شدهاند. یافتهها نشان داد که عدم پیشگیری و آموزش عشایر و شرایط خانوادگی تأثیر بسزایی در وابستگی آنها به مواد مخدر داشته است. انتظار میرود با ارائه آموزشها و اقدامات پیشگیرانه بتوان در جلوگیری از افزایش و درمان اعتیاد اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها