بررسی تأثیرآسیب‌های فضای مجازی بر بنیان خانواده با تأکید بر جرائم اخلاقی در شهر شهرکرد

نویسنده

چکیده

با توجه به گسترش سریع استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی در ایران، بررسی تبعات و پیامدهای گسترش به کارگیری این فناوری در عرصههای گوناگون خصوصاً نهاد خانواده کاملاً ضروری است. وجود چنین فضای مساعد و عدم آموزشهای لازم برای استفاده آگاهانه و فعالانه از این شبکهها، شرایط را برای بروز انواع آسیب اجتماعی و روانی در بین کاربران فراهم کرده است. از این رو پژوهش حاضر در پی مطالعه آسیبهای فضای مجازی با تأکید بر جرائم اخلاقی بر بنیان خانواده در شهر شهرکرد است. در این پژوهش با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایش با جامعه آماری خانوادههای ناحیه 2 شهر شهرکرد در سال 1395، با شیوه نمونهگیری تصادفی 250 نفر از طریق پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمعآوری دادهها شده است. پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی به وسیله استادان جامعه‌شناسی و روانشناسی است. ضریب پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ برای سوالات بنیان خانواده 81/0 و برای سوالات جرائم اخلاقی در فضای مجازی 78/0 به دست آمده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS20 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای محتوای خلاف عفت عمومی در فضای مجازی (24/0-)، محتوای مستهجن و مبتذل در فضای مجازی (35/0-)، دوستی با جنس مخالف در فضای مجازی (31/0-) و میزان استفاده از فضای مجازی (22/0-) همه با متغیر بنیان خانواده دارای همبستگی منفی است. در مجموع نتایج پژوهش هر چهار فرضیه را مورد تأیید قرار میدهد و نشان داد که هرچه استفاده و مصرف افراد از فضای مجازی و محتواهای غیراخلاقی فضای مجازی بیشتر شود، بنیان خانواده بیشتر متزلزل میشود و افراد تعلق عاطفی، اجتماعی و تعهد کمتر نسبت به نهاد خانواده پیدا میکنند.

کلیدواژه‌ها