بررسی تأثیر پیاده‌روها در تصادفات عابرین پیاده (مورد مطالعه: شهر بروجن از سال91 تا 94)

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر پیادهروها در تصادفات عابرینپیاده در شهر بروجن (سال 1391 الی 1394) صورت گرفته است. در تحقیق حاضر برای تدوین مطالب مرتبط با مبانی نظری و پیشینههای پژوهشی از روش کتابخانهای استفاده شده است، همچنین از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی، از نوع میدانی و برای جمعآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. به همین دلیل این پژوهش را می-توان از پژوهشهای توصیفی- پیمایشی به حساب آورد، همچنین پژوهش حاضر به لحاظ معیار زمانی، مطالعهیی مقطعی است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارشناسان راهنمائی و رانندگی و شهرداری شهر بروجن است. ابزار گرداوری دادهها نیز تعداد 50 پرسشنامه است که بین کارشناسان راهنمائی و رانندگی و شهرداری شهر بروجن توزیع شده است. برای تحلیل دادهها از آزمونهای آماری t تک نمونه، فیشر و کایاسکوئر استفاده شده است. نتایج نشان داد که در سطح معنیداری، 5 درصد عرض پیادهروها، ناهمواری و عدم رعایت نکات ایمنی در پیادهروها، توقف وسایلنقلیه و موتورسیکلتها و اشغال ریختن در پیادهرو توسط کسبه و مغازهداران بر بروز تصادف با عابرین پیاده نقش دارد، بنابراین پیادهروها در بروز تصادف با عابرین پیاده نقش مؤثری داشتهاند.

کلیدواژه‌ها