تبیین نظرات مقام معظم رهبری پیرامون نفوذ دشمن در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

چکیده

در دوران کنونی، دشمن با ناامیدی از به ثمر رسیدن راهبرد نظامی، به دنبال راه‌های نفوذ و استفاده از ابزارهای دیگری است که به‌ جای جسم، ذهن، روح، مبانی عقیدتی، فکری و فرهنگی مردم مسلمان ایران به خصوص نسل جوان و فرهیخته را هدف قرار دهد تا بتواند با صرف هزینههای کمتر، بهتر و آسان‌تر به اهداف خود برسد. در این مورد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که یکی از ارگانهای مهم نظام است؛ همان گونه که رهبری فرمودهاند: یکی از اهداف نفوذ دشمن است. پس در این خصوص لازم است که برای مقابله با این برنامه دشمن با بهرهگیری از بیانات مقام معظم رهبری در مورد نفوذ، راه کارهای عملی را به منظور مقابله با پروژه نفوذ در نیروی انتظامی ارائه و اجرایی نماییم. از این رو هدف اصلی این پژوهش تبیین سخنان رهبری در خصوص نفوذ دشمن و ارتباط آنها با نیروی انتظامی است. روش پژوهش تحلیل محتوا است. نتایج حاصل از این پژوهش تقسیمبندی نفوذ دشمن از دید رهبری به چهار بعد نفوذ امنیتی، نفوذ سیاسی، نفوذ اقتصادی و نفوذ فکری-فرهنگی است. ارتباط این چهار بعد نفوذ با مأموریتها و ساختارهای نیروی انتظامی مورد بررسی و تبیین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها