تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی براساس میزان توجه به سرمایه اجتماعی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی کتابهای درسی دوره ابتدایی از نظر توجه به عناصر سرمایه اجتماعی تدوین شده است.در این تحقیق ابتدا اهداف و سوالهای تحقیق تدوین شد؛ سپس با توجه به نظریات ارائه شده در حوزه سرمایه اجتماعی و عناصر آن که شامل اعتماد اجتماعی، روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی هستند، رفتارهای موثر در ارتقای آنها در یک جدول گردآوری شده است. روش تحقیق به صورت تحلیل محتوا و گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و کتابخانهای است. دادهها به صورت جدول تحلیل محتوا تعیین شدهاند. براساس این جدول کتاب-های بخوانیم، هدیه‌های آسمانی و تعلیمات اجتماعی در پنج پایه بررسی و داده‌های آنها جمع آوری شده است. مؤلفه‌های موجود در این کتابها به 526 موضوع طیقه بندی شده که از این تعداد 228 مورد در کتاب بخوانیم، 172 مورد در کتاب تعلیمات اجتماعی و 126 مورد در کتاب هدیه‌های آسمانی قرار دارند. در مرحله بعد بر روی آنها روش‌های آماری توصیفی اجرا و به صورت درصد و میانگین ارائه شد. سپس آزمون خی دو برای پی بردن به تفاوت معنی دار آنها انجام و تفاوت معنیدار تایید گردید که به طور میانگین در هر کتاب 46.6 مورد از رفتارهای موثر در ارتقای سرمایه اجتماعی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها