تأثیر خودکارآمدی در پیشگیری از جرایم کارکنان ناجا (مورد مطالعه: کارکنان استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

یکی از راههای که میتواند در پیشگیری از جرم موثر باشد، خودکارآمدی افراد است. خودکارآمدی به این دلیل مهم است که نیاز به پیگرد و روشهای تنبیهی را کاهش میدهد و مدیریت کارآمد را آسان و افراد را برای پذیرش مسئولیت آماده میکند و توان کارکنان را برای ادای وظیفه افزایش میدهد. پژوهش حاظر با هدف بررسی تأثیر خودکارآمدی کارکنان نیروی پلیس بر پیشگیری از جرایم آنها انجام گردید. این پژوهش با استفاده از روش کمی، تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان نیروی انتظامی پنج شهرستان شهرکرد، فارسان، سامان، بن و بروجن از استان چهارمحال و بختیاری بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 265 نفر در نظر گرفته و روش نمونهگیری، نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای است. نتایج آزمون همبستگی نشان میدهد که بین متغیر خود کارآمدی با متغیرهای پیشگیری از جرم کارکنان (27/0)، رفتارهای حالنگر (28/0)، پیشبینی رفتار (19/0) و رفتارهای گذشتهنگر (23/0) همبستگی معنادار مثبت وجود دارد. همچنین نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر خودکارآمدی، سابقهی کار و سن در مجموع 16 درصد از تغیرات متغیر پیشگیری از جرم کارکنان را پیش بینی میکند.

کلیدواژه‌ها