تبیین رابطه بین حافظه سازمانی با چابکی سازمانی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که تغییرات محیطی بر بسیاری از وجوه سازمان اثر می‌گذارد، سازمان‌ها باید با استفاده از‌ راهکارهای مناسب، خود را با تغییرات محیطی وفق دهند. یکی از بهترین روش‌ها برای مقابله با تغییرات محیطی، هدایت سازمان به سمت چابک بودن است. یکی از راه‌های چابک بودن سازمان، شکل‌دهی حافظه سازمانی است. حافظه سازمانی در حوزه انتظام، با هدف تأثیرگذاری بر اجرای مأموریتها در عرصه نظم و امنیت است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری پژوهش را کلیه کارکنان نیروی انتظامی شهرکرد تشکیل می‌دهد که از این تعداد 92 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است که پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه حافظه سازمانی74/0 و برای چابکی سازمانی66/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون t و همبستگی استفاده شد. یافتهها نشان میدهد که بین حافظه سازمانی و چابکی سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد و با بهرهگیری ازحافظه سازمانی می‌توان به پاسخگویی سازمانی، شایستگی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و سرعت سازمانی کارکنان نیروی انتظامی شهرکرد دست یافت.

کلیدواژه‌ها