بررسی صلاحیت محاکم داخلی کشورها در رسیدگی به جنایت بین المللی تجاوز

نویسنده

چکیده

محاکم ملی، نقش کلیدی در حقوق بین المللی کیفری ایفا میکنند. در واقع رسیدگیهای ملی، پشتوانه اصلی عدالت کیفری بین المللی است. به همین دلیل است که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت خود را نسبت به محاکم ملی، تکمیلی میداند. تجاوز نیز به عنوان یک جنایت بین المللی، بخشی از حقوق بین الملل عرفی است که محاکم داخلی با هدف ممانعت از مصونیت جنایتکاران تجاوز در ارتکاب آن تحت صلاحیتهای کیفری قادر به رسیدگی آن خواهند بود. در این مقاله سعی شده صلاحیت این محاکم نسبت به جنایت بین المللی تجاوز بررسی شود. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانهای، اینترنت و تحلیل مقالات است. یافتههای این تحقیق نشان میدهد که محاکم داخلی با تکیه بر صلاحیت جهانی در صورت فراهم بودن شرایط اعمال آن، قادر به تعقیب کیفری مرتکبان جنایت تجاوز هستند؛ اما برای جلوگیری از خطر آنارشیسم قضائی در نظام بین المللی، پیش شرط‌هایی لازم است. از جمله این پیش شرط-ها، میتوان به تشخیص اولیه شورای امنیت در احراز عمل تجاوزکارانه جهت ارجاع به محاکم ملی و همچنین تقدم رسیدگی کشورهایی که جرم در آنها اتفاق افتاده یا مجرم و متجاوز تبعه آن باشد، نسبت به سایرکشورها اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها