بررسی اثربخشی آموزش شادی سلیگمن بر شادی، رضایت از زندگی و سلامت عمومی والدین کودکان پایه اول ابتدایی و افسردگی کودکان آنها

نویسندگان

چکیده

سلامت و رضایت والدین نقش بسیاری مهمی در پرورش فرزندان شاد و موفق دارد. شادی والدین می‌تواند باعث شادی خانواده و فرزندان شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش شادی سلیگمن بر شادی، رضایت از زندگی و سلامت عمومی والدین کودکان پایه اول ابتدایی و افسردگی کودکان آنها انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان ابتدایی شهر شهرکرد است. در این پژوهش مدرسه فاطمیه به صورت تصادفی انتخاب و سپس پرسشنامه افسردگی در میان آنها توزیع شد. از میان دانش‌آموزانی که افسردگی آنها یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود، 40 نفر انتخاب و سپس والدین آنها فراخوانده شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل که تعداد هر گروه 20 نفر بود، قرار گرفتند؛ سپس گروه آزمایش تحت آموزش شادکامی به روش سلیگمن قرار گرفتند. تعداد جلسات آموزشی این افراد در 6 جلسه 90 دقیقهای تنظیم شد و پس از پایان دوره آموزشی، هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً پرسشنامه-های پژوهش را انجام دادند. در نهایت اطلاعات جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد که آموزش شادکامی سلیگمن بر افزایش نمرات کسب شده در شادی (01/0= p)، رضایت از زندگی (01/0>p)، سلامت عمومی (01/0> p) و افسردگی کودکان (01/0= p) تأثیر دارد. با آموزش شادکامی به والدین کودکان افسرده میتوان شادی، رضایت از زندگی و سلامت عمومی آنها را بالا برد و همچنین از میزان افسردگی کودکان کاست.

کلیدواژه‌ها