انتخاب مناسب‌ترین پروتکل مسیریابی در شبکه vanet برای مأموریت‌های پلیس راهور

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف انتخاب پروتکل مناسب برای استفاده در پلیس راهور انجام شده است. روش تحقیق از نظر جهت گیری، کاربردی و از نظر نوع جز پژوهشهای کیفی و فنی مهندسی است که به طور خاص از روشهای تصمیم گیری چند معیاره استفاده کرده است. جامعه آماری مورد استفاده تعداد 8 نفر از خبرگان و متخصصان در زمینه شبکه بین خودرویی است. نحوه انتخاب این 8 نفر به صورت هدفمند قضاوتی بر اساس پژوهشهای مهم و گستردهای که پیرامون موضوع VANETانجام گرفته بود و بر اساس تخصص علمی آنها انتخاب شدند. با توجه به اینکه کل افراد متخصص در دسترس، شناسایی شده و در تهیه پژوهش مشارکت داشتند؛ بنابراین تحقیق تمام شمار است. در بخش پایانی کار و برای تحلیل سلسله مراتبی و ابزار گردآوری دادهها،ازپرسشنامه‌محقق‌ساختهاستفاده‌شد. این پرسشنامه بر اساس اطلاعات شبکههای بین خودرویی به صورت پرسشنامه خاص متناسب با روش AHPطراحی شده است. نتایج تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در میان هشت پروتکل بر مبنای سه معیارسرعت، کارائی و انتخاب مسیر از منظر مجموع نظریات خبرگان نشان میدهد که به ترتیب، پروتکل مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات، چندمسیره، مبتنی بر مکان، مبتنی بر کلاستر، تک مسیره، همه پخشی، مبتنی بر تحمل پذیری تاخیر و چند پخشی بیشترین تا کمترین ارجحیت را برای انتخاب به عنوان پروتکل مسیریابی در شبکه-های ونت داشته‌اند. نتایج تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در میان هشت پروتکل بر مبنای سه معیارسرعت، کارائی و انتخاب مسیر از منظر مجموع نظریات خبرگان در نمودارها نشان می‌دهد که پروتکل مسیریابی مبتنی بر کیفیت خدمات، بیشترین ارجحیت برای انتخاب به عنوان پروتکل مسیریابی در شبکههای موردی خودرویی را داشته است.

کلیدواژه‌ها