رابطه سرمایه روانشناختی لوتاز و رفتار شهروند سازمانی

نویسندگان

چکیده

در علم مدیریت، رفتار شهروند سازمانی، پدیده‌ای نوظهور است که در آن از کارکنان انتظار می‌رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه روانشناختی با رفتار شهروند سازمانی در مدیران و فرماندهان استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. این پژوهش بر حسب هدف کاربردی، برحسب شیوه جمع‌آوری پیمایشی و به لحاظ روش و طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه‌آماری پژوهش را مدیران و فرماندهان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل میدهد که تعداد 120 نفر به صورت تصادفی ساده از بین آنها انتخاب گردید. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتاز (2007) و پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ویز(2006) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل دادههاازآزمونضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون چندگانه، آزمون t و آزمون f استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بین سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد و بین سرمایه روانشناختی و رفتار کمک کنندگی، رفتار مدنی و رفتار جوانمردی رابطه مثبت وجود دارد و همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مؤلفه‌های سرمایه روانشناختی به ترتیب سازه خودکارآمدی، خوشبینی وتاب‌آوری دارای بیشترین قدرت پیشبینی رفتارشهروندسازمانی هستند. با توجه به یافته‌های پژوهش، تقویت سرمایه روانشناختی می تواند در ارتقا و بالا بردن رفتار شهروند سازمانی پلیس که یکی از دغدغه های مدیریت در سال‌های اخیر است، موثر باشد.

کلیدواژه‌ها