بررسی تاثیر ازدواج و روابط زوجین در پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر ازدواج و روابط زوجین در پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 انجام شده است. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری شامل مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره در استان چهارمحال و بختیاری است که یک نمونه 225 نفری به روش نمونه‌گیری تصادفی از بین آنها انتخاب شد. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده و روایی و پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (88/0) محاسبه شد. روش‌های آماری مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمونهای توصیفی (میانگین وانحراف معیار و ...) و آزمون همبستگی پیرسون است و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین ازدواج و نهاد ازدواج با پیشگیری از جرم وجود دارد و نهاد ازدواج می‌تواند عاملی موثر بر پیشگیری از جرم باشد. همچنین آسان گرفتن شرایط ازدواج و روابط مطلوب بین زوجین نیز می‌تواند عاملی موثر بر پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری باشد.

کلیدواژه‌ها