بررسی رابطه نیازهای اساسی روانشناختی با گرایش به رفتارهای پرخطر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل روانشناختی گرایش نوجوانان به رفتارهای پرخطر و راهکارهای پیشگیری از آن انجام شده است. جامعة‌آماری پژوهش شامل تمامی دانشآموزان سال دوم متوسطه شهر شهرکرد و نمونه آماری تعداد 260 نفر با روش نمونهگیری خوش‌های چند مرحله‌ای انتخاب گردید. روش پژوهش همبستگی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی گاردیا، دسی و رایان (2000) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی زادهمحمدی (1388) بود. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون گام به گام مورد و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیشترین علل نیازهای اساسی روانشناختی رفتار پرخطر نوجوانان مربوط به شایستگی و سپس خودمختاری است و راهکارهای تربیتی و بازپروری از بهترین راهکار برای مقابله با آن هستند. با توجه با بالا بودن میزان شیوع رفتارهای پرخطر نوجوانان و ارتباط آن با عوامل روان‌شناختی مانند: ویژگی‌های هویتی و شخصیتی می‌توان از نتایج پژوهش در موسسات بازپروری و نهادهای تصمیم گیری قانونی مقابله با جرایم استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها