تأثیر مهارت های ارتباطی فرماندهان بر ارتقاء انضباط معنوی کارکنان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مهارت‌های ارتباطی فرماندهان بر ارتقاء انضباط معنوی کارکنان انتظامی شهرستان شهرکرد انجام گردید. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن تمامی کارکنان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی شهرستان شهرکرد بود که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 97 نفر به روش تصادفی ساده تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته مهارت‌های ارتباطی با 42 گویه برای سنجش مهارت ارتباطی فرماندهان و پرسشنامه محقق ساخته انضباط معنوی با 9 گویه برای سنجش انضباط معنوی کارکنان بود. مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی و انضباط معنوی به ترتیب 0.77 و 0.87بدست آمده که حاکی از پایایی قابل قبولی می باشد. در این پژوهش با استفاده از آزمون های همبستگی نرم افزار Spss به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد که نتایج حاکی از آن بود که مهارت-های ارتباطی و خرد مقیاسهای آن از جمله مهارت ارتباطی کلامی، مهارت ارتباطی غیر کلامی و مهارت ارتباطی شنیداری با اطمینان 0.99 درصد دارای رابطه مستقیم و معناداری با انضباط معنوی می باشند.

کلیدواژه‌ها