بررسی میزان توجه به مؤلفه‌های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره متوسطه دوم شهرکرد

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی از منظرتوجه به مؤلفههای تربیت شهروندی انجام شده است. بدین منظور مؤلفه‌های مسئولیت پذیری، مشارکت فعال، قانون‌مداری، وطن دوستی و تفکر برای بررسی انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای آنتروپی شانون بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از شاخصه‌های مهارت‌های شهروندی در کتاب مطالعات اجتماعی محاسبه و میزان توجه به هر یک از مؤلفه‌های تربیت شهروندی مشخص شده است. در این روش ابتدا تعداد کلمه یا تصویری که به مؤلفه مورد بررسی توجه کرده، مشخص شده و سپس با استفاده از روش آنتروپی شانون، ابزار پژوهش فهرستی از کارکردهای اجرایی مبتنی بر مبانی علمی کارکردهای اجرایی (داوسون و گوار،2010) بوده، محقق آن را تدوین کرده و روایی محتوایی آن به وسیله 10 نفر از متخصصان تایید شد. نتایج بررسی‌های انجام شده بر اساس یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد که بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مشارکت فعال است و کمترین ضریب اهمیت برای مؤلفه قانون‌مداری به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها